Nom
 
 
E-mail
 
 
Telèfon
 
 
Adreça
 
 
Població i CP
 
 
Área
 
 
Consulta
 
      He llegit i accepto les condicions generals
     
     
Quina diferència hi ha entre divorci i separació?

El divorci dissolt el vincle matrimonial de manera que es modifica l’estat civil dels cònjuges de manera que aquests poden tornar a contraure nou matrimoni lliurament, el règim econòmic matrimonial es dissolt i es perden els drets successoris entre els cònjuges.

La separació manté el vincle matrimonial tot i que formalitza la separació de fet amb les implicacions jurídiques que signifiquen respecte la convivència dels fills, el pagament de pensions i la liquidació del règim econòmic del matrimoni. La separació no permet contraure noves núpcies ja que no dissolt el vincle matrimonial.

Quina diferència hi ha entre un procediment contenciós de divorci o separació i un de mutu acord?

Els procediments de separació o divorci de mutu acord comporten un acord previ de la parella que es formalitza a través del conveni regulador, un document de tipus contractual en què els cònjuges fan constar una sèrie de pactes que regularan la nova situació de la parella i familiar. Aquests procediments de mutu acord, popularment anomenats “divorci exprés”, son més ràpids i econòmics que els contenciosos ja que no es celebra la vista judicial i els cònjuges únicament han d’acudir al jutjat a signar el conveni que prèviament han pactat, l’anomenada “ratificació” i a continuació s’obté directament la Sentència judicial. Els nostres honoraris per aquests procediments son des de 370.-.€, els quals inclouen totes les despeses del procediment.

Els casos de divorci on hi hagi fills i es tramitin en els Jutjats de Catalunya, meritaran uns honoraris totals de 450.-€ donat que, en aplicació de les disposicions del Codi de Família de Catalunya, és obligatòria la presentació d’un pla de parentalitat a part del conveni de divorci preceptiu.

Els procediments de separació i divorci contenciosos es donen quan hi ha desacord entre la parella i cal anar a judici per tal que sigui el jutge qui determini les mesures que cal adoptar. En els procediments contenciosos hi ha una vista judicial en què els cònjuges hauran de comparèixer defensats pels seus respectius advocats qui, prèviament, hauran presentat els escrits de demanda i contestació. Son procediments més lents degut precisament a què cal esperar la celebració del judici abans d’obtenir la Sentència. Aquests tipus de procediments requereixen una o més reunions entre advocat i client per preparar el judici, essent els honoraris determinats previ pressupost i segons la complexitat de l’assumpte. Els procediments contenciosos son més cars que els de mutu acord per la duplicitat de professionals que es requereixen, dos advocats i dos procuradors, un per cada cònjuge, a més de la presentació judicial dels respectius escrits de defensa.

Quins punts han de constar en el conveni regulador de separació o divorci de mutu acord?

El conveni regulador serà realitzat per l’advocat segons necessitats dels clients, signat per ambdós cònjuges i aprovat pel jutge en la Sentència que atorga el divorci o la separació.

Al conveni regulador s’hi farà constar obligatòriament els següents punts:

 • Quin dels cònjuges gaudirà de l’ús de la vivenda.
 • Guàrdia i custòdia dels fills menors en cas d’haver-n’hi. En definitiva, amb quin dels dos progenitors conviuran els fills o, cas que hi hagi acord entre la parella, l’establiment d’una guàrdia i custòdia compartida amb els períodes de convivència.
 • Establiment d’un règim de visites entre el progenitor que no té la guàrdia i custòdia dels fills, especificant-se els períodes en que els fills estaran amb el progenitor no custodi.
 • Establiment d’una pensió d’aliments pels fills a càrrec del progenitor no custodi i de la forma en que ambdós cònjuges contribuiran a les despeses i càrregues familiars.
 • Establiment de pensions entre cònjuges, si s’escau.
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial si aquest no és el de separació de bens.
 • Repartiment dels bens que hi pugui haver en titularitat compartida entre ambdós cònjuges.
 • Quins documents son necessaris per obtenir el divorci o la separació?
 • En tots els casos serà necessari presentar:
 • Certificat de matrimoni: serà expedit pel Registre Civil o Jutjat de Pau de la localitat on es va celebrar el matrimoni. La seva obtenció es dona de forma gratuïta en el termini d’una setmana des que es sol·licita.
 • Certificat de naixement dels fills. També s’obté de forma gratuïta del Registre Civil de la localitat de naixement.
 • Cas que es sol·licitin mesures de caràcter patrimonial, s’hauran de presentar els documents justificatius que acreditin la situació econòmica al·legada.
 • En alguns casos es requereix el certificat d’empadronament.
 • En els procediments de divorci o separació de mutu acord, serà preceptiva la presentació de proposta de conveni regulador.

Efectes fiscals respecte del Divorci.

 • Impost de la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.): la declaració de la renta es farà respecte de la situació familiar a data 31 de desembre. Cas que la Sentència de divorci s’obtingui abans d’aquesta data, s’haurà de presentar una declaració per unitat familiar, entenent aquesta com a la unió del cònjuge amb els fills al seu càrrec.

La pensió d’aliments no podrà ser declarada com a despesa per qui la paga, ni com a ingrés per qui la rep, en canvi la pensió compensatòria sí tindrà aquests tractaments en les respectives declaracions d’I.R.P.F.

 • Impost sobre Transmissions Patrimonials (I.T.P.): L’atribució de la vivenda familiar al 50% entre ambdós cònjuges, aquesta atribució estarà exempta d’aquest impost. Si l’atribució de la vivenda no és igualitària, es tributarà aquest impost per l’excés d’atribució per mitjà de l’impost de successions i donacions. Si un cònjuge adquireix un bé de l’altre a canvi de preu, es tributarà aquesta adquisició a través de l’impost de transmissions patrimonials.

 Implicacions del divorci en matèria de Seguretat Social

El cònjuge divorciat tindrà dret a la pensió de viduetat en proporció al temps de duració del seu matrimoni amb el finat. El dret a aquesta pensió es perd pel cas que el cònjuge divorciat contragui nou matrimoni.

Implicacions del divorci en matèria d’arrendaments

Qui hagi obtingut l’atribució de l’ús de la vivenda familiar per Sentència de divorci, podrà seguir usant-lo encara que no consti com arrendatari en el contracte d’arrendament. Aquesta nova circumstància haurà de ser comunicada al propietari de la vivenda en el termini de dos mesos des de la comunicació de la Sentència de divorci. No s’ha de fer un nou contracte d’arrendament, doncs el concertat segueix vigent.

 

Li resolem els seus dubtes de forma ràpida i eficaç, sense desplaçaments ni despeses afegides.

Li tramitem el divorci o la separació online de la forma més econòmica.

Les seves consultes online en menys de 72 hores.

Grup de professionals al seu servei.

Separacions i divorcis expres. Separacions i divorcis online.

SEPARACIONESYDIVORCIOSEXPRESS.COM | | Legal | Mapa web | Disseny web

C/ Canet 36, 1-1. 08017 Barcelona