Nom
 
 
E-mail
 
 
Telèfon
 
 
Adreça
 
 
Població i CP
 
 
Área
 
 
Consulta
 
      He llegit i accepto les condicions generals
     
     
MOLT IMPORTANT: Abans de contractar els nostres serveis on line, haurà de llegir atentament les nostres condicions de contractació i ACCEPTAR-LES:

PRIMERA.- separacionesydivorciosexpress.com és una pàgina web que té per objecte l’assessorament legal on line, així com l’assessorament presencia als nostres despatxos d’advocats. S’ofereixen uns serveis legals bàsics i generals els preus dels quals es troben indicats en els diferents apartats de la web. Per qualsevol altre servei pot demanar pressupost a través del nostre correu electrònic. Els serveis que aquí s’ofereixen son retribuïts; el pagament del servei serà requisit necessari per procedir a la realització de la gestió sol•licitada.

SEGONA.- El servei jurídic que ofereixen els nostres advocats es limita a la legislació vigent en tot el territori nacional espanyol. Per l’estudi de procediments relatius a jurisdiccions internacionals hauran de posar-se en contacte amb els nostres advocats.

TERCERA.- El contracte es formalitzarà quan es procedeixi al pagament del servei que es requereixi i mai abans, amb independència de què, si es necessita major informació per la millor prestació del servei, es sol•liciti la mateixa a través del correu electrònic.

Els advocats del despatx es reserven el dret a acceptar o no l’encàrrec professional, procedint-se, en cas de no acceptació, a la devolució de l’import abonat.

Al realitzar, el client, el pagament del servei sol·licitat, els advocats procediran a l’estudi de la consulta realitzada i tindran un termini de 72 hores laborals per prestar el servei requerit. El servei es prestarà a partir de la informació subministrada pel client.

El termini de 72 hores quedarà suspès els dissabtes, diumenges, mes d’agost i tots els dies festius d’acord amb el calendari de festius nacionals, reiniciant-se el següent dia hàbil. De la mateixa manera, el termini podrà esser superior al de 72 hores pel cas que la complexitat de l’assumpte ho requereixi. En aquest supòsit s’avisarà previament al client. Tanmateix s’interromprà el termini per causes de força major alienes al servei i pel temps imprescindible, com caigudes de red, averies, etc. Excepcionalment podrà prorrogarse els terminis, previ avís al client, expressant sempre els motius de la demora.

QUARTA.- Els serveis prestats així com les dades aportades pels nostres clients tenen caràcter completament confidencial sempre segons les normes deontològiques que regulen la professió d’advocat a Espanya. La informació que subministra el client mai podrà ser utilitzada fora de les relacions contractuals entre ambdues parts. Totes les dades ofertes per l’usuari i el seu tractament automatitzat, estan protegits conforme la legislació vigent sobre dades de caràcter personal. La titular d’aquesta pàgina ha adoptat les mesures que exigeix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desenvolupa. Les dades que proporcionin els clients d’aquesta pàgina passaran a formar part d’un fitxer la titular del qual és l’advocada separacionesydivorciosexpress.com. El fet de complimentar el qüestionari amb les dades necessàries per realitzar la consulta, suposa donar el consentiment exprés perquè les referides dades s’incorporin al dit fitxer automatitzat. No obstant el client sempre podrà accedir, rectificar, cancel·lar u oposar-se conforme la normativa vigent, dirigint un correu electrònic a .

CINQUENA.- L’usuari o client efectuarà el pagament del servei mitjançant transferència bancària al compte del titular del despatx.

SISENA.- Les consultes que es realitzin han d’estar detallades clarament i els advocats sol·licitaran totes les dades necessàries per la seva realització. Respecte les consultes que impliquin informes o dictàmens jurídics, podran els lletrats demanar aclaracions o dades per la millor realització del servei. No s’admetran devolució dels honoraris liquidats amb excepció que, per qüestions de força major no pugui ser ates el servei, entenent-se que l’usuari accepta el preu fixat des del moment que efectuï el pagament, sense que tingui dret a reclamar-lo.

Per motius de seguretat, la documentació original que en el seu cas s’hagués aportat, serà retornada al seu propietari. S’eliminarà la informació concreta remesa pel client, una vegada passats 20 dies des de que s’hagi fet innecessària. Si el client desitja conservar una còpia de la dita informació, haurà d’imprimir-la i guardar-la pels seus propis medis.

SETENA.-separacionesydivorciosexpress.com no es fan responsables de la utilització que de la informació, consulta, contracte, etc... proporcionada o realitzada conforme l’encàrrec, es faci per part de l’usuari-client, o, de la interpretació que aquest en faci de la informació o treball elaborat,ni dels possibles resultats del litigi relacionats amb l’assumpte separacionesydivorciosexpress.com es limita estrictament a l‘informació proporcionada per l’usuari. Tampoc es fa responsable de les actuacions realitzades per l’advocat de la seva localitat recomanat pel servei, les relacions del qual seran, en tot cas, entre usuari i advocat recomanat.

VUITENA- L’usuari de separacionesydivorciosexpress.com accepta els preus establerts pels diferents serveis, essent aquests els que a continuació es relacionen:

  • Consulta jurídica: 30.-€.
  • Redacció de documents i contractes: 110.-€.
  • Separacions i divorci de mutu acord des de 370.-€.
    Els casos de divorci on hi hagi fills i es tramitin en els Jutjats de Catalunya, meritaran uns honoraris totals de 450.-€ donat que, en aplicació de les disposicions del Codi de Família de Catalunya, és obligatòria la presentació d’un pla de parentalitat a part del conveni de divorci preceptiu, és per aquest motiu que aumenten els honoraris en 80.-€.
  • Per qualsevol altre gestió es pot demanar pressupost.

Li resolem els seus dubtes de forma ràpida i eficaç, sense desplaçaments ni despeses afegides.

Li tramitem el divorci o la separació online de la forma més econòmica.

Les seves consultes online en menys de 72 hores.

Grup de professionals al seu servei.

Separacions i divorcis expres. Separacions i divorcis online.

SEPARACIONESYDIVORCIOSEXPRESS.COM | | Legal | Mapa web | Disseny web

C/ Canet 36, 1-1. 08017 Barcelona